Veljavna zakonodaja

Odlok o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Ur. l. RS, št. 18/2014)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Ur. l. RS, št. 42/2014, 30/2017)

PITNA VODA

Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004, 57/2008, 57/2012)

Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009)

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2014)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 34/2009)

KOMUNALNI ODPADKI

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 47/2010, 23/2011, 106/2015 in 41/2016)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 45/2011)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 23/2011)

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17, 60/2018)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 14/2014)

ODPADNA VODA

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 42/2014)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 43/2009)

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 98/2015)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 98/2015)

POKOPALIŠČE

Odlok o pokopališkem redu v Občini Tržič (Ur. l. RS, št. 64/2018)